ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

На 01.11.2017 БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД внедри Система за управление на околната среда според изискванията на стандарт ISO 14001.
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
Ръководството на БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:
  • Непрекъснато подобряване на резултатността на система за управление на околната среда (СУОС) чрез опазване на околната среда в процеса на разработване, предлагане и реализация на ИТ услуги в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
  • Предприемане на съвременни инициативи, базирани на последните научни доказателства за поддържането на икономика, базирана на ниските емисии на въглероден двуокис, която е по-устойчива, по-ефективна и по-малко уязвима към глобалните сътресения;
  • При възможност да подпомагаме и насърчаваме нашите бизнес и корпоративни клиенти да оперират по начин, който носи устойчивост за околната среда, като предоставяме подходящи ИТ продукти и услуги и управляваме подходящо риска;
  • Създаване на условия за мониторинг на въздействието на климатичните промени върху ИТ бизнес сектора;
  • Постигане на стратегическите цели на политиката задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по околната среда;
  • Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
  • Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на негативните въздействия върху околната среда, причинени от ИТ продуктите и услугите на дружеството и от административни дейности;
  • Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с опазване на околната среда, както и задълженията по договорите с клиентите и заинтересованите страни;
  • Повишаване на квалификацията и развитие на човешките ресурси за постигане на целите по опазване на околната среда.
Ръководството има отговорността да изисква от всички ръководители и служители, и при необходимост от конкретни доставчици на БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по околната среда.
Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана на интернет сайта на дружеството, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.
Ангел Кънчев,
Изпълнителен Директор