Процедура за избор на доставчици по проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”

25.05.2017
Във връзка с проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0033-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА".

learn more

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД НАПРЕД”

22.03.2017
От 06.03.2017 г. БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД започна изпълнението на проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0033-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.
learn more

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ПО ПРОЕКТА "С ПОГЛЕД НА ПРЕД"

08.06.2017
Във връзка с проект „С ПОГЛЕД НАПРЕД”, изпълняван по ДБФП №BG16RFOP002-2.002-0033-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” АД.
learn more

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

06.12.2017
На 01.11.2017 БРАЙТ КОНСУЛТИНГ АД внедри Система за управление на околната среда според изискванията на стандарт ISO 14001.
learn more