Политика по качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ръководството на „Брайт Консултинг” АД официално декларира своята Политика по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията и е достъпна за заинтересованите страни.

Политиката на “Брайт Консултинг” АД е насочена към – проектиране и предоставяне на услуги за управление на ИТ и бизнес процеси. Провеждане на обучение в областта на ИТ.

За изпълнението на тези общи цели ръководството на „Брайт Консултинг” АД провежда активна и целенасочена дейност в следните направления:

 • Оптимизиране на процесите в организацията на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Системно провеждане на обучения на служителите за повишаване квалификацията на персонала;
 • Ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Създаване и поддържане на добри партньорски отношения с клиентите, и събиране на информация относно тяхната удовлетвореност от предоставените консултантски услуги;
 • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на „Брайт Консултинг” АД;
 • Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на извършваните дейности и системен контрол за изпълнението на поставените задачи.

За ефективното провеждане на Политиката по качеството, ръководството определя следните основни цели по качеството на фирмата:

 • Да не губи клиенти от своята клиентска база по своя вина;
 • Да увеличава непрекъснато клиентската си база;
 • Да предлага комплексно обслужване на своите клиенти;
 • Да следи непрекъснато и да работи в съответствие с новите изисквания и тенденции в бранша.
 • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Като Изпълнителен Директор на “Брайт Консултинг” АД декларирам личния си ангацимент и отговорност за изпълнение на обявената Политика по качеството.

Изп. Директор: В.О.

25.03.2019 г.

Share